Protopmail Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

érvényes: 2014. november 26.-tól

1. A szerződés tárgya

Ezen Szolgáltatási Szerződés a Protopmail Zrt. által nyújtott PROTOPMAIL (továbbiakban: PROTOPMAIL vagy Szoftver) elnevezésű szoftver igénybevételének feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltakkal, akkor ne regisztráljon előfizetőként, mivel azzal ráutaló magatartásával elfogadja a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltakat, és szerződés jön létre, amelynek tartalma jogi úton érvényesíthető.

2. A szerződő felek

Jelen Szolgáltatási Szerződés létrejön egyrészről Ön, vagy az Ön által képviselt gazdasági társaság (a www.protopmail.hu weblap Megrendelés menüpontjában megadott adataival), mint Előfizető, illetve a

Név: Protopmail Zrt.
Cím: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Adószám: 25048403-2-43
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-048237
Bankszámla szám: 11742001-29903627

Képviselő: Koncz Gábor, vezérigazgató

Telefon: 06-1-800-9172
E-mail: help@protopmail.com

Weblap: www.protopmail.hu
mint Szolgáltató között.

3. A szolgáltatás meghatározása

A Protopmail Zrt., interneten működő, PROTOPMAIL szolgáltatásával testreszabott e-mail hírleveleket küldhetünk, mérhetjük a kiküldés hatékonyságát, kezelhetjük a hírlevél feliratkozókat. A szolgáltatás a szoftverhez való hozzáférést és használatot jelenti, amelyet az Előfizető a saját számítógépén keresztül vehet igénybe. A PROTOPMAIL kezelőfelülete interneten keresztül érhető el folyamatosan napi 24 órában, minden nap.

Az Előfizető kijelenti, hogy a szolgáltatás részleteiről előzetesen már tájékozódott, a PROTOPMAIL szoftver funkcióit, működési elvét megismerte és a Szoftver aktuális verziója számára megfelelő.

4. A szerződés létrejötte és aktiválása

A www.protopmail.hu című weblapon található információk a PROTOPMAIL szolgáltatásról nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, azokat ajánlattételi felhívásnak kell tekinteni.

Azzal, hogy az Előfizető a www.protopmail.hu című weblapon kitölti a Megrendelés menüpontban található űrlapot, magára nézve visszavonhatatlanul elfogadja ezen Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételeket, és az űrlapot nyugtázva az abba beírt adatokat elküldi a Szolgáltató számára, ajánlattételi szándékát fejezi ki a Szolgáltató felé ráutaló magatartásával.

A Szolgáltató jogosult az Előfizető megrendeléskor megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a szerződés elfogadását.

A Szolgáltató az Előfizetőt úgy értesíti az ajánlat elfogadásáról, hogy e-mailt küld az Előfizető által megadott e-mail címre, amelyben tájékoztatja az Előfizetőt az ajánlat elfogadásáról, illetve a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokról, felhasználói kódokról, jelszavakról.

Az Előfizető felhasználói fiókjának beüzemelése után a Szolgáltató elküldi az első számlát az Előfizető számára, amely az első fizetési periódusra (havi díjas szerződésnél az első hónap, éves díjú szerződésnél az első év) vonatkozó díjat tartalmazza. Az első számla kiegyenlítése előtt az Előfizető felhasználói fiókja inaktív, amely azt jelenti, hogy teljes funkcionalitásával működik, de e-mail nem küldhető vele. Az Előfizető az első számla a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalásával nyugtázza, hogy a megrendelő űrlapon megadott adatai helyesek, valós személyt, vagy gazdasági társaságot takarnak. Az Előfizető az első számla átutalásával egyben ismételten jóváhagyja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el ezen Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseit, és tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés megkötöttnek minősül, annak rendelkezései jogi úton érvényesíthetők.

Az első számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató aktiválja az Előfizető felhasználói fiókját. Az aktivációt követően az e-mail küldés aktiválódik, és az Előfizető számára rendelkezésre áll a megrendelt csomagnak megfelelő e-mail küldési keret.

Amennyiben az első számla ellenértéke annak postára adásától számított 30 napon belül nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára, úgy a szerződést semmisnek kell tekinteni, és a Szolgáltató jogosult az Előfizető fiókjának törlésére. A Szolgáltatónak ezek után semmilyen kötelezettsége nincs az Előfizetővel szemben, az előfizető pedig köteles minden olyan forráskódot, hivatkozást törölni a weblapjairól, amely a PROTOPMAIL szolgáltatáshoz kapcsolódik, különös tekintettel a PROTOPMAIL-ben készített különféle űrlapokra.

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Az Előfizető köteles a Szolgáltatótól kapott felhasználói jelszót a PROTOPMAIL kezelőfelületére történő első bejelentkezés alkalmával megváltoztatni. Az előfizető köteles a jelszót titokban tartani. Az Előfizető minden, az ő felhasználói azonosítójával végzett tevékenységért úgy felel, mint ha azt ő maga kezdeményezte volna.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges számítógépet és internet hozzáférést az Előfizetőnek kell beszerezni. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele alatt közvetítő szolgáltató nem alkalmazható. A PROTOPMAIL-t csak a szolgáltatási szerződésben megnevezett Előfizető használhatja. Harmadik személy részére történő bármilyen továbbadása, értékesítése, használatba adása kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével történhet.

Az Előfizetőnek a szolgáltatási szerződésben szereplő adataiban, a képviselője személyében, valamint jogállásában bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is – köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 (nyolc) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.

Az Előfizető köteles az általa igénybevett szolgáltatás díjának számláit határidőre kiegyenlíteni.

Az Előfizető felel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megtartásáért.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A szolgáltató köteles a 3. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtására napi 24 órában a hét minden napján. A szolgáltatás Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állása 99%.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek csökkentésére az Előfizető egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:

 • ha az Előfizető kötelezettségeit megsérti, illetve magatartásával a szolgáltatások nyújtását, illetve a Szolgáltató rendeltetésszerű működését akadályozza
 • az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti
 • az Előfizetőnek a 30 napnál régebben esedékes díjtartozása van

A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, rendezi a korlátozáshoz kapcsolódó tartozást, és ezt a Szolgáltató felé igazolja.

A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

 • ha azt jogszabályváltozás indokolja
 • ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja
 • a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek:
  • a szolgáltatási szerződés szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit
  • új szolgáltatások bevezetése

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a módosítások nem eredményezhetik a szolgáltatási szerződés feltételeinek lényeges változását. Lényeges változásnak (módosításnak) minősül különösen a szolgáltatások igénybevételének feltételeire vagy minőségére vonatkozó változás.

7. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

A szolgáltatás mindenkor esedékes díjai a www.protopmail.hu című weblap Árlista menüpontjában érhetők el. Az Előfizető különböző csomagok közül választhat, mindegyik csomag két fő jellemzővel rendelkezik: a csomaggal havonta küldhető e-mailek számával, illetve a csomag havi díjával. A csomagok éves keretre is megrendelhetők. Ebben az esetben az éves előfizetési díj a havi díj 12-szerese és a kiküldhető e-mailek száma is a havi keret 12-szerese. Ilyen esetekben a teljes éves keret tetszőleges időzítéssel használható fel az egy éves időtartam alatt.

A szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani, az Előfizető előzetes értesítése mellett. Az értesítést az Előfizető megrendeléskor megadott (vagy később általa módosított) hivatalos e-mail címére kell küldeni, illetve a www.protopmail.hu weblapon közzé kell tenni, mindezeket legkésőbb az új árlista érvénybe lépése előtt 30 nappal. A módosított árak nem érinthetik az Előfizető által már kifizetett időszak előfizetési díját. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a módosított díjakat, jogosult a szerződés felmondására a normál felmondási keretek között. A felmondás legkorábban az a nap után léphet hatályba, ameddig az Előfizető az előfizetés díját már kifizette.

A számlát a Szolgáltató minden időszak (hónap, vagy év) első munkanapján állítja ki és adja postára, a számla fizetési határideje 8 nap. Amennyiben az Előfizető a számla ÁFÁ-val növelt összegét a fizetési határidő lejártáig nem fizeti meg, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege, a fennálló tartozás ÁFÁ-val növelt összege után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelem napjaira kiszámított összeg 360 napos évet alapul véve.

8. Extra szolgáltatások díja

Az előfizetési díj csak a teljes funkcionalitású szoftver használatát tartalmazza, de nem tartalmazza a hírlevelek elkészítését, betöltését a szoftverbe, a kiküldés beállítását, a jelentések elkészítését, illetve az adatok karbantartását. Ezeket a feladatok az Előfizető maga végezheti a PROTOPMAIL internetes felületén. Az Előfizető kérése esetén a Szolgáltató ezeket a feladatokat külön díjazás fejében ellátja az Előfizető helyett. Ezen feladatok díja minden esetben az Előfizető és a Szolgáltató külön megállapodásának tárgyát képezi, és ezen megállapodás semmilyen formában nem érinti az ezen Szolgáltatási Szerződésben szabályozott kérdéseket.

9. A szerződés időtartama és felmondása

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Ez alól kivételt képez, ha az Előfizető hűségnyilatkozatot vállal. Ebben az esetben a szerződés határozott időre a hűségnyilatkozatban szereplő időtartamra jön létre, majd a hűségnyilatkozatban vállalt idő elteltével a szerződés automatikusan határozatlan idejűvé válik, amennyiben valamelyik szerződő fél ellenkező szándékát nem jelzi.

A szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. felmondás nem mentesíti az Előfizetőt a hátralevő, még esedékes díjak megfizetése alól.

A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal rendkívüli módon felmondhatja, ha:

 • az Előfizető sérti, veszélyezteti, ellehetetleníti, vagy akadályozza a Szolgáltató rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, különösen ilyennek minősülnek a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmény
 • az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon, vagy célokra használja

A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést e-mailben és/vagy írásban, az Előfizetőnek címzett tértivevényes levélben mondhatja fel. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél nem kereste, ismeretlen, cím elégtelen vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza. A Szolgáltató a szerződésszegés megszüntetésére irányuló felszólítás megküldési ideje alatt jogosult az Előfizetői szolgáltatásokat korlátozni. A szolgáltatási szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a hátralévő időszak teljes havidíjainak egyösszegű megfizetésére a felmondást követő 3 napon belül.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, ha az Előfizető 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

10. Szerzői jog

A PROTOPMAIL szoftver és az igénybe vételére létrehozott weboldal tartalma (pld.: szöveg, adat, videó, audio, kép, stb. – a továbbiakban: anyagok), kivéve a felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat, valamint reklámfelületeket, a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak, akár online, akár nyomtatott, vagy bármilyen egyéb módon történő, felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

A weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

A weboldalon található anyagokat harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

11. Jótállási feltételek, kártérítés kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából adódó, vagy azzal kapcsolatos semmiféle kárra, különös tekintettel a közvetett károkra, mint az elmaradt haszon, bevétel. Nem támasztható kártérítési igény a Szolgáltatóval szemben a rendszer meghibásodása, vagy előre be nem jelentett kimaradása esetén sem. Nem felel továbbá s Szolgáltató a rendszer szakszerűtlen használatából, vagy törvénytelen célokra történő használatából eredő károkért.

Amennyiben valamely jogszabály Előfizető általi be nem tartásából a Szolgáltatónak  különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény által előírt egyetemleges felelősségre tekintettel valamely hatóság, bíróság vagy harmadik személy bírságot, kártérítést vagy más kötelezettséget ír elő, Előfizető visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltató e kötelezettségeit.

12. Szolgáltató adatkezelése

Szolgáltató az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben, a jogszabályban meghatározottak szerint használja fel.

Az Előfizető személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre a jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak.

Az Előfizető adatai abban az esetben adhatók át harmadik személy számára, ha:

 • számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen
 • az Előfizető kárt okoz, kár okozását kísérli meg, a Szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen)

Az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait a Szolgáltató az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően, a megszűnés dátumától számított 30 napon belül köteles az Előfizető kezelésében lévő személyes adatokat számítástechnikai rendszereiből, adathordozóiról visszavonhatatlanul törölni, valamint ennek megtörténtét igazolni az Előfizető felé.

13. Előfizető adatkezelése

Adatot csak meghatározott célból lehet kezelni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által feltöltött, tárolt, kezelt illetve rendszerezett adatokért, azt a Szolgáltató nem látja, nem kezeli, különböző adatbázisokat nem köt össze. Az Előfizetőnek személyesen kell megfelelnie az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.

Az Előfizető által a Szolgáltató rendszerébe feltöltött és tárolt adatok tekintetében a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatfeldolgozónak minősül, így az érintett adatkezelések jogszerűségéért az Előfizetőt terheli a felelősség.

14. Egyéb rendelkezések

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésre a Szolgáltató referencia jelleggel hivatkozhat.

Amennyiben a jelen szerződés bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek minősül, a szerződés fennmaradó részei vagy rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. szerzői jogra vonatkozó törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek között vita merül fel, azt mindenekelőtt személyes tárgyalások útján rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Szerződő Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki a jogvita rendezésére.